Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172, z późn. zm.), Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (Dziennik Ustaw) wydaje Prezes Rady Ministrów przy pomocy Rządowego Centrum Legislacji.

Od 1 stycznia 2012 r. Dziennik Ustaw wydawany jest w formie elektronicznej, z zachowaniem kolejności pozycji w danym roku kalendarzowym. Dniem ogłoszenia aktu prawnego jest dzień jego ogłoszenia w postaci elektronicznej na stronie internetowej organu wydającego Dziennik Ustaw. Dzień ogłoszenia aktu prawnego w postaci elektronicznej umieszczony jest w obrębie nagłówka strony.

Ostatnio opublikowane akty prawne:
Pozycja Tytuł Data ogłoszenia Pliki
1862 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie nadania statutu Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji 2014-12-22 Pobierz dokument D2014000186201.pdf
1861 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie wzoru sprawozdania kwartalnego producenta 2014-12-22 Pobierz dokument D2014000186101.pdf
1860 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług niektórym podmiotom 2014-12-22 Pobierz dokument D2014000186001.pdf
1859 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu środków publicznych niezaliczanych do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 2014-12-22 Pobierz dokument D2014000185901.pdf
1858 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie wysokości odsetek ustawowych 2014-12-22 Pobierz dokument D2014000185801.pdf
1857 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie zabezpieczeń akcyzowych 2014-12-22 Pobierz dokument D2014000185701.pdf
1856 Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. o uchyleniu ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Program dla Odry – 2006” 2014-12-22 Pobierz dokument D2014000185601.pdf
1855 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędowego sprawdzenia 2014-12-22 Pobierz dokument D2014000185501.pdf
1854 Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych oraz niektórych innych ustaw 2014-12-22 Pobierz dokument D2014000185401.pdf
1853 Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 14 sierpnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie 2014-12-22 Pobierz dokument D2014000185301.pdf