Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172, z późn. zm.), Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (Dziennik Ustaw) wydaje Prezes Rady Ministrów przy pomocy Rządowego Centrum Legislacji.

Od 1 stycznia 2012 r. Dziennik Ustaw wydawany jest w formie elektronicznej, z zachowaniem kolejności pozycji w danym roku kalendarzowym. Dniem ogłoszenia aktu prawnego jest dzień jego ogłoszenia w postaci elektronicznej na stronie internetowej organu wydającego Dziennik Ustaw. Dzień ogłoszenia aktu prawnego w postaci elektronicznej umieszczony jest w obrębie nagłówka strony.

Ostatnio opublikowane akty prawne:
Pozycja Tytuł Data ogłoszenia Pliki
1991 Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw 2015-11-27 Pobierz dokument D2015000199101.pdf
1990 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Kształtowania Ustroju Rolnego 2015-11-27 Pobierz dokument D2015000199001.pdf
1989 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 2015-11-27 Pobierz dokument D2015000198901.pdf
1988 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej, pomocy na usługi doradcze związane z przygotowaniem inwestycji początkowej oraz pomocy na usługi doradcze związane z realizacją inwestycji początkowej przez fundusze rozwoju obszarów miejskich w ramach regionalnych programów operacyjnych przyjętych na lata 2007–2013 2015-11-27 Pobierz dokument D2015000198801.pdf
1987 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy ze środków instrumentów inżynierii finansowej w ramach regionalnych programów operacyjnych 2015-11-27 Pobierz dokument D2015000198701.pdf
1986 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2015-11-27 Pobierz dokument D2015000198601.pdf
1985 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 9 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na rozwój instrumentów inżynierii finansowej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007–2013 2015-11-27 Pobierz dokument D2015000198501.pdf
1984 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie nadania lub zmiany numeru PESEL 2015-11-27 Pobierz dokument D2015000198401.pdf
1983 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie 2015-11-27 Pobierz dokument D2015000198301.pdf
1982 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 listopada 2015 r. sygn. akt K 5/15 2015-11-27 Pobierz dokument D2015000198201.pdf