Pozycja Tytuł Data ogłoszenia Pliki
1251 Oświadczenie Rządowe z dnia 3 października 2012 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Programem współpracy między Ministrem Edukacji Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Szkolnictwa, Młodzieży i Kultury Fizycznej Republiki Czeskiej w dziedzinie edukacji, podpisanym w Warszawie dnia 20 września 2012 r. 2012-11-15 Pobierz dokument D2012000125101.pdf
1252 Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o utworzeniu Polsko-Niemieckiego Centrum Współpracy Służb Granicznych, Policyjnych i Celnych, zawarte dnia 17 lutego 2011 r. 2012-11-15 Pobierz dokument D2012000125201.pdf
1253 Oświadczenie Rządowe z dnia 10 października 2012 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o utworzeniu Polsko-Niemieckiego Centrum Współpracy Służb Granicznych, Policyjnych i Celnych, zawartym dnia 17 lutego 2011 r. 2012-11-15 Pobierz dokument D2012000125301.pdf
1254 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 30 października 2012 r. sygn. akt SK 20/11 2012-11-15 Pobierz dokument D2012000125401.pdf
1255 Ustawa z dnia 12 października 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych 2012-11-15 Pobierz dokument D2012000125501.pdf
1256 Ustawa z dnia 12 października 2012 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw 2012-11-15 Pobierz dokument D2012000125601.pdf
1257 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 września 2012 r. w sprawie wydawania zezwoleń wojskowych na przejazd drogowy pojazdów przewożących towary niebezpieczne 2012-11-15 Pobierz dokument D2012000125701.pdf
1258 Ustawa z dnia 10 października 2012 r. o zmianie ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku suszu paszowego oraz rynków lnu i konopi uprawianych na włókno 2012-11-15 Pobierz dokument D2012000125801.pdf
1259 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2012 r. w sprawie leków, które mogą być traktowane jako surowce farmaceutyczne przy sporządzaniu leków recepturowych 2012-11-16 Pobierz dokument D2012000125901.pdf
1260 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 listopada 2012 r. sygn. akt SK 29/11 2012-11-16 Pobierz dokument D2012000126001.pdf
1261 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie legnickiej specjalnej strefy ekonomicznej 2012-11-16 Pobierz dokument D2012000126101.pdf
1262 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 12 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne 2012-11-16 Pobierz dokument D2012000126201.pdf
1263 Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 16 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy publicznej na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorców 2012-11-16 Pobierz dokument D2012000126301.pdf
1264 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Krajowego Planu Rozdziału Uprawnień do emisji dwutlenku węgla na lata 2008–2012 dla wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji 2012-11-19 Pobierz dokument D2012000126401.pdf
1265 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 września 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o transporcie drogowym 2012-11-19 Pobierz dokument D2012000126501.pdf
1266 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 października 2012 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych oznaczonych symbolem OTC, wyrobów medycznych i wyposażenia wyrobów medycznych wydawanych bezpłatnie 2012-11-19 Pobierz dokument D2012000126601.pdf
1267 Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 12 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie planu numeracji krajowej dla publicznych sieci telefonicznych 2012-11-19 Pobierz dokument D2012000126701.pdf
1268 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania 2012-11-19 Pobierz dokument D2012000126801.pdf
1269 Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 6 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi 2012-11-19 Pobierz dokument D2012000126901.pdf
1270 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 listopada 2012 r. w sprawie czynności asystentów sędziów 2012-11-19 Pobierz dokument D2012000127001.pdf
1271 Ustawa z dnia 12 października 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi 2012-11-19 Pobierz dokument D2012000127101.pdf
1272 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej 2012-11-20 Pobierz dokument D2012000127201.pdf
1273 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków otrzymywania przez funkcjonariuszy Straży Granicznej dodatkowego wynagrodzenia za wykonywanie zadań zleconych wykraczających poza obowiązki służbowe 2012-11-20 Pobierz dokument D2012000127301.pdf
1274 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 listopada 2012 r. w sprawie zmiany obszaru wolnego obszaru celnego na terenie Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie 2012-11-20 Pobierz dokument D2012000127401.pdf
1275 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 października 2012 r. w sprawie uznania za pomnik historii „Bohoniki i Kruszyniany – meczety i mizary” 2012-11-20 Pobierz dokument D2012000127501.pdf
1276 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 listopada 2012 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Kazimierzy Wielkiej w województwie świętokrzyskim 2012-11-20 Pobierz dokument D2012000127601.pdf
1277 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2012 r. w sprawie opisu systemu teleinformatycznego, w którym prowadzony jest Krajowy Rejestr Zezwoleń na Prowadzenie Aptek Ogólnodostępnych, Punktów Aptecznych oraz Rejestr Udzielonych Zgód na Prowadzenie Aptek Szpitalnych i Zakładowych 2012-11-20 Pobierz dokument D2012000127701.pdf
1278 Ustawa z dnia 24 października 2012 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych 2012-11-20 Pobierz dokument D2012000127801.pdf
1279 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2012 2012-11-21 Pobierz dokument D2012000127901.pdf
1280 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie wysokości krajowej rezerwy kwoty krajowej w roku kwotowym 2012/2013 2012-11-21 Pobierz dokument D2012000128001.pdf
1281 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 listopada 2012 r. sygn. akt K 21/11 2012-11-21 Pobierz dokument D2012000128101.pdf
1282 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 września 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o opłacie skarbowej 2012-11-21 Pobierz dokument D2012000128201.pdf
1283 Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 9 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania związanego z nieodpłatnym informowaniem w programach jednostek publicznej radiofonii i telewizji o prowadzonej przez organizacje pożytku publicznego nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 2012-11-22 Pobierz dokument D2012000128301.pdf
1284 Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 15 listopada 2012 r. w sprawie metod technicznych ustalania zasięgu programu na obszarze objętym rozpowszechnianiem programu w sposób rozsiewczy naziemny 2012-11-22 Pobierz dokument D2012000128401.pdf
1285 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 listopada 2012 r. sygn. akt K 2/12 2012-11-22 Pobierz dokument D2012000128501.pdf
1286 Ustawa z dnia 10 października 2012 r. o ratyfikacji Konwencji o zakazie użycia, składowania, produkcji i przekazywania min przeciwpiechotnych oraz o ich zniszczeniu, sporządzonej w Oslo dnia 18 września 1997 r. 2012-11-22 Pobierz dokument D2012000128601.pdf
1287 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów roślin objętych płatnością uzupełniającą oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego 2012-11-22 Pobierz dokument D2012000128701.pdf
1288 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 7 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu wyboru członków komisji do spraw etyki w nauce, trybu jej prac i sposobu wykorzystania wiążących opinii komisji oraz sposobu finansowania 2012-11-22 Pobierz dokument D2012000128801.pdf
1289 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2012-11-22 Pobierz dokument D2012000128901.pdf
1290 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 listopada 2012 r. w sprawie współczynnika przydziału kwot indywidualnych z krajowej rezerwy przeznaczonej dla dostawców hurtowych w roku kwotowym 2012/2013 2012-11-23 Pobierz dokument D2012000129001.pdf
1291 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie sposobu organizacji obsługi bibliotecznej w domach pomocy społecznej oraz sposobu współdziałania bibliotek publicznych w wykonywaniu tej obsługi 2012-11-23 Pobierz dokument D2012000129101.pdf
1292 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu produktów i grup produktów, dla których mogą być tworzone grupy producentów rolnych, minimalnej rocznej wielkości produkcji towarowej oraz minimalnej liczby członków grupy producentów rolnych 2012-11-23 Pobierz dokument D2012000129201.pdf
1293 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie warunków technicznych parkingów, na które są usuwane pojazdy przewożące towary niebezpieczne 2012-11-23 Pobierz dokument D2012000129301.pdf
1294 Ustawa z dnia 10 października 2012 r. o ratyfikacji Protokołu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Islandii o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Islandii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Reykjaviku dnia 19 czerwca 1998 r., podpisanego w Reykjaviku dnia 16 maja 2012 r. 2012-11-23 Pobierz dokument D2012000129401.pdf
1295 Ustawa z dnia 10 października 2012 r. o ratyfikacji Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Kanadą w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu wraz z Protokołem, podpisanych w Ottawie dnia 14 maja 2012 r. 2012-11-23 Pobierz dokument D2012000129501.pdf
1296 Ustawa z dnia 12 października 2012 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką San Marino o wymianie informacji w sprawach podatkowych, podpisanej w San Marino dnia 31 marca 2012 r. 2012-11-23 Pobierz dokument D2012000129601.pdf
1297 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie egzaminów dla kierowców przewożących towary niebezpieczne 2012-11-26 Pobierz dokument D2012000129701.pdf
1298 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 12 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia w jednostkach organizacyjnych Straży Granicznej przeznaczone dla osób zatrzymanych, oraz regulaminu pobytu w tych pomieszczeniach 2012-11-26 Pobierz dokument D2012000129801.pdf
1299 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy 2012-11-26 Pobierz dokument D2012000129901.pdf
1300 Protokół w sprawie rejestrów uwalniania i transferu zanieczyszczeń do Konwencji o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska, sporządzony w Kijowie dnia 21 maja 2003 r. 2012-11-26 Pobierz dokument D2012000130001.pdf