Pozycja Tytuł Data ogłoszenia Pliki
1 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie suwalskiej specjalnej strefy ekonomicznej 2014-01-02 Pobierz dokument D2014000000101.pdf
2 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 24 września 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie ocen wiarygodności kredytowej opracowanych przez zewnętrzne instytucje oceny wiarygodności kredytowej 2014-01-02 Pobierz dokument D2014000000201.pdf
3 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych, Ministra Obrony Narodowej oraz Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 1 lipca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej oraz Infrastruktury w sprawie trybu doręczania kart powołania i rozplakatowania obwieszczeń o stawieniu się osób do czynnej służby wojskowej 2014-01-02 Pobierz dokument D2014000000301.pdf
4 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie sposobu i procedur przygotowania analizy weryfikacyjnej Agencji Oceny Technologii Medycznych oraz wysokości opłaty za tę analizę 2014-01-03 Pobierz dokument D2014000000401.pdf
5 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad 2014-01-03 Pobierz dokument D2014000000501.pdf
6 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji chemicznych i ich mieszanin 2014-01-03 Pobierz dokument D2014000000601.pdf
7 Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw 2014-01-03 Pobierz dokument D2014000000701.pdf
8 Porozumienie z dnia 16 października 2013 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o sporządzeniu nowej wersji załącznika do Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o utrzymaniu mostów granicznych na granicy polsko-niemieckiej w ciągu polskich dróg krajowych i niemieckich dróg federalnych, sporządzonej w Warszawie dnia 20 marca 1995 r. 2014-01-03 Pobierz dokument D2014000000801.pdf
9 Oświadczenie rządowe z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem z dnia 16 października 2013 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o sporządzeniu nowej wersji załącznika do Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o utrzymaniu mostów granicznych na granicy polsko-niemieckiej w ciągu polskich dróg krajowych i niemieckich dróg federalnych, sporządzonej w Warszawie dnia 20 marca 1995 r. 2014-01-03 Pobierz dokument D2014000000901.pdf
10 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie wzoru wniosków o przedłużenie lub skrócenie okresu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego 2014-01-03 Pobierz dokument D2014000001001.pdf
11 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji pełnienia służby w systemie skoszarowanym w Straży Granicznej 2014-01-03 Pobierz dokument D2014000001101.pdf
12 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzoru i trybu nadawania sztandaru jednostkom organizacyjnym Straży Granicznej oraz trybu nadawania tym jednostkom imion 2014-01-03 Pobierz dokument D2014000001201.pdf
13 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przenoszenia do dyspozycji funkcjonariuszy Straży Granicznej 2014-01-03 Pobierz dokument D2014000001301.pdf
14 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków otrzymywania przez funkcjonariuszy Straży Granicznej dodatkowego wynagrodzenia za wykonywanie zadań zleconych wykraczających poza obowiązki służbowe 2014-01-03 Pobierz dokument D2014000001401.pdf
15 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzaju, zakresu oraz sposobu przeprowadzania przeszkolenia specjalistycznego do mianowania na pierwszy stopień oficerski Straży Granicznej 2014-01-03 Pobierz dokument D2014000001501.pdf
16 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie testu sprawności fizycznej funkcjonariuszy Straży Granicznej 2014-01-03 Pobierz dokument D2014000001601.pdf
17 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania testu sprawności fizycznej, badania psychologicznego i badania psychofizjologicznego w Straży Granicznej 2014-01-03 Pobierz dokument D2014000001701.pdf
18 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności i świadczeń przysługujących funkcjonariuszom Straży Granicznej delegowanym do pełnienia służby poza granicami państwa 2014-01-03 Pobierz dokument D2014000001801.pdf
19 Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn oraz ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych 2014-01-07 Pobierz dokument D2014000001901.pdf
20 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez diagnostów laboratoryjnych 2014-01-07 Pobierz dokument D2014000002001.pdf
21 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentów, które uniemożliwiają ustalenie danych identyfikujących funkcjonariusza Straży Granicznej 2014-01-07 Pobierz dokument D2014000002101.pdf
22 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie funduszu socjalnego emerytów i rencistów Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Państwowej Straży Pożarnej oraz ich rodzin 2014-01-07 Pobierz dokument D2014000002201.pdf
23 Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina 2014-01-07 Pobierz dokument D2014000002301.pdf
24 Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób 2014-01-07 Pobierz dokument D2014000002401.pdf
25 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania wyróżnień funkcjonariuszom Straży Granicznej 2014-01-07 Pobierz dokument D2014000002501.pdf
26 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 13 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR 2014-01-07 Pobierz dokument D2014000002601.pdf
27 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu mianowania funkcjonariuszy na stopnie Straży Granicznej 2014-01-07 Pobierz dokument D2014000002701.pdf
28 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przenoszenia do służby w Straży Granicznej 2014-01-07 Pobierz dokument D2014000002801.pdf
29 Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt oraz niektórych innych ustaw 2014-01-09 Pobierz dokument D2014000002901.pdf
30 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i warunków przyznawania funkcjonariuszowi Straży Granicznej równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie 2014-01-09 Pobierz dokument D2014000003001.pdf
31 Ustawa z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych 2014-01-09 Pobierz dokument D2014000003101.pdf
32 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie zespołu do przygotowywania pytań testowych i zadań pisemnych na egzaminy konkursowy i komorniczy 2014-01-09 Pobierz dokument D2014000003201.pdf
33 Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Instytutowi Biskupa Wilhelma Pluty 2014-01-09 Pobierz dokument D2014000003301.pdf
34 Umowa o współpracy w zakresie cywilnego Globalnego Systemu Nawigacji Satelitarnej (GNSS) pomiędzy Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi a Ukrainą, sporządzona w Kijowie dnia 1 grudnia 2005 r. 2014-01-09 Pobierz dokument D2014000003401.pdf
35 Oświadczenie rządowe z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy o współpracy w zakresie cywilnego Globalnego Systemu Nawigacji Satelitarnej (GNSS) pomiędzy Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi a Ukrainą, sporządzonej w Kijowie dnia 1 grudnia 2005 r. 2014-01-09 Pobierz dokument D2014000003501.pdf
36 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 2014-01-09 Pobierz dokument D2014000003601.pdf
37 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 grudnia 2013 r. sygn. akt K 5/13 2014-01-09 Pobierz dokument D2014000003701.pdf
38 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 grudnia 2013 r. sygn. akt SK 29/12 2014-01-09 Pobierz dokument D2014000003801.pdf
39 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 grudnia 2013 r. sygn. akt P 43/12 2014-01-09 Pobierz dokument D2014000003901.pdf
40 Ustawa z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych 2014-01-09 Pobierz dokument D2014000004001.pdf
41 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw służby i opinii o służbie funkcjonariuszy Straży Granicznej 2014-01-10 Pobierz dokument D2014000004101.pdf
42 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 2 stycznia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności funkcjonariuszy Straży Granicznej za podróże służbowe, przeniesienia lub delegowania 2014-01-10 Pobierz dokument D2014000004201.pdf
43 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 2 stycznia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego oraz dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej 2014-01-10 Pobierz dokument D2014000004301.pdf
44 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 2 stycznia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości funduszu na nagrody roczne, nagrody uznaniowe i zapomogi dla funkcjonariuszy Straży Granicznej 2014-01-10 Pobierz dokument D2014000004401.pdf
45 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 września 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie autostrad płatnych 2014-01-10 Pobierz dokument D2014000004501.pdf
46 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie opiniowania funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz wzoru formularza opinii służbowej 2014-01-10 Pobierz dokument D2014000004601.pdf
47 Ustawa z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska 2014-01-10 Pobierz dokument D2014000004701.pdf
48 Obwieszczenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 września 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie wysokości i warunków wypłacania wynagrodzenia promotorowi oraz za recenzje i opinie w przewodzie doktorskim, postępowaniu habilitacyjnym oraz postępowaniu o nadanie tytułu profesora 2014-01-10 Pobierz dokument D2014000004801.pdf
49 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie wniosków o przyznanie pomocy finansowej organizacjom producentów rybnych oraz rodzajów dokumentów, które dołącza się do wniosku 2014-01-10 Pobierz dokument D2014000004901.pdf
50 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 2 stycznia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazywania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe funkcjonariusza Straży Granicznej 2014-01-10 Pobierz dokument D2014000005001.pdf