Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172, z późn. zm.), Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" (Monitor Polski) wydaje Prezes Rady Ministrów przy pomocy Rządowego Centrum Legislacji.

Od 1 stycznia 2012 r. Monitor Polski wydawany jest w formie elektronicznej, z zachowaniem kolejności pozycji w danym roku kalendarzowym. Dniem ogłoszenia aktu prawnego jest dzień jego ogłoszenia w postaci elektronicznej na stronie internetowej organu wydającego Monitor Polski. Dzień ogłoszenia aktu prawnego w postaci elektronicznej umieszczony jest w obrębie nagłówka strony.

Ostatnio opublikowane akty prawne:
Pozycja Tytuł Data ogłoszenia Pliki
292 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie wyniku nominalnego sektora instytucji rządowych i samorządowych za lata 2010–2013 2014-04-23 Pobierz dokument M2014000029201.pdf
291 Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 17 kwietnia 2014 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 1 maja 2014 r. do dnia 30 kwietnia 2015 r. 2014-04-23 Pobierz dokument M2014000029101.pdf
290 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w I kwartale 2014 r. 2014-04-23 Pobierz dokument M2014000029001.pdf
289 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w I kwartale 2014 r. 2014-04-23 Pobierz dokument M2014000028901.pdf
288 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w pierwszym kwartale 2014 r. 2014-04-23 Pobierz dokument M2014000028801.pdf
287 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w marcu 2014 r. w stosunku do marca 2008 r. 2014-04-23 Pobierz dokument M2014000028701.pdf
286 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie łącznej dynamiki wartości produktu krajowego brutto w cenach stałych za lata 2008–2013 2014-04-23 Pobierz dokument M2014000028601.pdf
285 Zarządzenie nr 22 Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 kwietnia 2014 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi 2014-04-22 Pobierz dokument M2014000028501.pdf
284 Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 27 marca 2014 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich 2014-04-22 Pobierz dokument M2014000028401.pdf
283 Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 27 marca 2014 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich 2014-04-22 Pobierz dokument M2014000028301.pdf