Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172, z późn. zm.), Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" (Monitor Polski) wydaje Prezes Rady Ministrów przy pomocy Rządowego Centrum Legislacji.

Od 1 stycznia 2012 r. Monitor Polski wydawany jest w formie elektronicznej, z zachowaniem kolejności pozycji w danym roku kalendarzowym. Dniem ogłoszenia aktu prawnego jest dzień jego ogłoszenia w postaci elektronicznej na stronie internetowej organu wydającego Monitor Polski. Dzień ogłoszenia aktu prawnego w postaci elektronicznej umieszczony jest w obrębie nagłówka strony.

Ostatnio opublikowane akty prawne:
Pozycja Tytuł Data ogłoszenia Pliki
359 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 kwietnia 2015 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego 2015-04-17 Pobierz dokument M2015000035901.pdf
358 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 kwietnia 2015 r. w sprawie wyniku nominalnego sektora instytucji rządowych i samorządowych za lata 2011–2014 2015-04-17 Pobierz dokument M2015000035801.pdf
357 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 kwietnia 2015 r. w sprawie łącznej dynamiki wartości produktu krajowego brutto w cenach stałych za lata 2009–2014 2015-04-17 Pobierz dokument M2015000035701.pdf
356 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 kwietnia 2015 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich 2015-04-17 Pobierz dokument M2015000035601.pdf
355 Zarządzenie nr Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Biuru Rzecznika Praw Pacjenta 2015-04-16 Pobierz dokument M2015000035501.pdf
354 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 10 kwietnia 2015 r. w sprawie wysokości kosztów reformy emerytalnej w latach 2011–2014 2015-04-16 Pobierz dokument M2015000035401.pdf
353 Komunikat Nr 04/2015/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 9 kwietnia 2015 r. w sprawie stałych stóp procentowych – stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) 2015-04-15 Pobierz dokument M2015000035301.pdf
352 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 2 kwietnia 2015 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Rzeszowie 2015-04-15 Pobierz dokument M2015000035201.pdf
351 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 kwietnia 2015 r. o użyciu Polskiego Kontyngentu Wojskowego w wojskowej misji doradczej Unii Europejskiej w Republice Środkowoafrykańskiej 2015-04-14 Pobierz dokument M2015000035101.pdf
350 Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 marca 2015 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014–2020 2015-04-14 Pobierz dokument M2015000035001.pdf